Terms and Conditions - Slovak

HLAVNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDAJA

1. Interpretácia
1.1. Nasledujúce slová majú v týchto zmluvných podmienkach tento význam:-
“kupujúci” osoba(-y) alebo spoločnosť, od ktorej objednávku na tovar spoločnosť príjme;
“spoločnosť” Sigma Grp Limited a ktorákoľvek z jej pridružených spoločností;
“podmienky” štandardné zmluvné podmienky predaja stanovené v tomto dokumente a zahŕňajú akékoľvek osobitné zmluvné podmienky písomne dohodnuté medzi kupujúcim a spoločnosťou;
“zmluva” akákoľvek zmluva medzi spoločnosťou a kupujúcim na predaj a nákup tovaru;
“miesto dodania” miesto, kde bude doručený tovar podľa podmienky č. 4;
“tovar a služby” akýkoľvek tovar a služby, ktoré spoločnosť dodá kupujúcemu (vrátane ktoréhokoľvek z nich alebo ktorejkoľvek jeho časti).
1.2. Nadpisy v týchto zmluvných podmienkach slúžia iba na informačné účely a neovplyvňujú ich interpretáciu.
2. Založenie a vznik
2.1. S výhradou akejkoľvek odchýlky podľa podmienky 2.4, bude táto zmluva založená na týchto stanovených zmluvných podmienkach s vylúčením všetkých ostatných zmluvných podmienok (vrátane akýchkoľvek zmluvných podmienok, o ktorých kupujúci tvrdí, že platia podľa akejkoľvek nákupnej objednávky, potvrdenia objednávky alebo podobného dokumentu).
2.2. Každá objednávka kupujúceho na tovar od spoločnosti sa považuje za ponuku kupujúceho kúpiť tovar podľa týchto zmluvných podmienok.
2.3. Zmluvné podmienky plne schválené v nákupnej objednávke kupujúceho, dodané s ňou alebo v nej obsiahnuté, špecifikácia alebo podobný dokument nebudú súčasťou tejto zmluvy len v dôsledku odkazu na takýto dokument uvedeného v tejto zmluve.
2.4. Akákoľvek odchýlka od týchto zmluvných podmienok (vrátane zvláštnych zmluvných podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami) a akékoľvek vyhlásenia o tovare sú neplatné, pokiaľ nie sú výslovne dohodnuté v písomnej podobe a podpísané generálnym riaditeľom alebo finančným riaditeľom spoločnosti.
2.5. Prijatie dodávky tovaru sa považuje za nezvratný dôkaz o prijatí týchto zmluvných podmienok kupujúcim.
2.6. Kupujúci musí zabezpečiť, aby podmienky jeho objednávky a akákoľvek platná špecifikácia boli úplné a presné.
2.7. Akákoľvek cenová ponuka je uvedená na základe toho, že žiadna zmluva nevznikne, pokiaľ spoločnosť neodošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. Akákoľvek cenová ponuka platí na obdobie 30 dní iba od dátumu jej vystavenia, za predpokladu, že spoločnosť ju predtým nestiahla.
2.8. Na základe podmienky 4.7 kupujúci nemôže zrušiť žiadnu objednávku, ktorú spoločnosť prijala, s výnimkou písomného súhlasu spoločnosti a za podmienok, že kupujúci v plnej miere odškodní spoločnosť za všetky škody (vrátane straty zisku), náklady, škody, poplatky a výdavky, ktoré spoločnosti vznikli alebo ktoré utrpela v dôsledku takéhoto zrušenia.
3. Opis
3.1. Tovar musí byť opísaný spôsobom stanoveným v cenovej ponuke spoločnosti.
3.2. Všetky vzorky, výkresy, opisné materiály, špecifikácie a reklamné materiály, ktoré vydá spoločnosť a akékoľvek opisy alebo ilustrácie uvedené v katalógoch spoločnosti, jej brožúrach alebo internetových stránkach sú vydané alebo zverejnené výlučne s cieľom poskytnúť približný obraz tovaru, ktorý je v nich opísaný. Nebudú tvoriť súčasť zmluvy a nejde o predaj podľa vzoriek.
3.3. Spoločnosť môže vykonať akékoľvek zmeny špecifikácie, dizajnu, materiálov alebo povrchovej úpravy tovaru, ktoré musia zodpovedať akýmkoľvek platným požiadavkám na bezpečnosť alebo zákonným požiadavkám.
3.4. Žiadna odchýlka od špecifikácie alebo dizajnu akéhokoľvek tovaru ktorá, podľa odôvodneného názoru spoločnosti, neovplyvňuje nepriaznivo vhodnosť tovaru na príslušný účel, na ktorý ho spoločnosť dodáva, nebude považovaná za porušenie zmluvy alebo za uloženie akejkoľvek zodpovednosti spoločnosti.
3.5. V priebehu obdobia na vykonanie inštalačných prác v priestoroch musí kupujúci udržiavať uvedené priestory vo vhodnom stave. V priebehu trvania zmluvy musí mať spoločnosť a akýkoľvek subdodávateľ plný nebránený prístup do priestorov, aby spoločnosť mohla vždy zabezpečiť úplnú plynulosť práce. Kupujúci vždy na vlastné výdavky dodáva vhodnú vodu, elektrický prúd, svetlo a, ak je to potrebné, uzemňovacie body. Štandardný pracovný deň je minimálne 12 hodín a 12 dní zo 14 dní. Akékoľvek požiadavky na nevyhnutnú externú bezpečnosť zabezpečí kupujúci, a nie na náklady spoločnosti.
4. Dodávka
4.1. Dodávka tovaru bude zrealizovaná zo závodu (ex-works) (podmienky Incoterms 2000).
4.2. V prípade, že je potrebná preprava v súlade s podmienkou 4.1, bude tovar doručený takými prostriedkami, ktoré spoločnosť považuje za vhodné, pokiaľ kupujúci vo svojej objednávke nešpecifikoval podrobnosti zmluvy s prepravcom, ktoré odôvodnene požaduje s ohľadom na charakter tovaru a iné okolnosti prípadu.
4.3. Prepravca je považovaný za zástupcu kupujúceho okrem účelov uvedených v oddieloch 44, 45 a 46 Zákona o predaji tovaru z roku 1979 v platnom znení.
4.4. Tovar musí byť doručený v priebehu obvyklých pracovných hodín spoločnosti.
4.5. Akékoľvek dátumy, ktoré spoločnosť špecifikovala pre dodanie tovaru, sú iba približné a nemožno a nemožno ich oznámením zmeniť na podstatné. V prípade, že nie sú špecifikované žiadne dátumy, dodávka bude uskutočnená v primeranom čase.
4.6. Na základe iných ustanovení týchto zmluvných podmienok nebude spoločnosť zodpovedná za žiadnu stratu (vrátane straty zisku), náklady, škody, poplatky alebo výdavky spôsobené priamo alebo nepriamo akýmkoľvek oneskorením dodávky tovaru (aj vtedy, ak je spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti) a, pokiaľ takéto oneskorenie nepresahuje 365 dní, kupujúci nebude mať na základe žiadneho oneskorenia právo ukončiť alebo zrušiť zmluvu.
4.7. Ak kupujúci neprevezme dodávku akéhokoľvek tovaru, keď je pripravený na dodanie alebo neposkytne akékoľvek pokyny, dokumenty, licencie alebo oprávnenia požadované na to, aby umožnili dodanie tovaru včas (s výnimkou, ak je to chybou spoločnosti), prejde riziko týkajúce sa tovaru na kupujúceho (vrátane, bez obmedzenia, za stratu alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti); tovar bude považovaný za doručený a spoločnosť môže (bez vplyvu na iné svoje práva):
4.7.1. uskladniť alebo zabezpečiť uskladnenie tovaru až do skutočnej dodávky alebo predaja a účtovať kupujúcemu všetky súvisiace náklady a výdavky (vrátane, bez obmedzenia, uskladnenia a poistenia) a/alebo
4.7.2. po písomnom oznámení kupujúcemu predať akýkoľvek tovar za najlepšiu cenu, ktorú môže odôvodnene získať za daných okolností a účtovať kupujúcemu akýkoľvek schodok z ceny podľa tejto zmluvy.
4.8. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu akejkoľvek príčiny mimo našej primeranej kontroly, ku ktorej dôjde po dátume prijatia objednávky kupujúceho, oneskoríme s dokončením práce, potom sa akékoľvek zvýšenia ceny práce alebo ceny materiálov vyplývajúce priamo alebo nepriamo z takéhoto oneskorenia pripočítajú k zmluvnej cene.
5. Nedodanie
5.1. Množstvo akejkoľvek zásielky tovaru zaznamenané pri expedovaní zo sídla spoločnosti je nezvratným dôkazom množstva prijatého kupujúcim pri dodaní, pokiaľ kupujúci nemôže predložiť nezvratný dôkaz o opaku.
5.2. Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne nedodanie tovaru (ani vtedy, ak je spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti), pokiaľ kupujúci neposkytne prepravcovi a spoločnosti (podľa možností) písomné oznámenie do 30 dní od dátumu, kedy by bol tovar počas bežného priebehu udalostí prijatý.
5.3. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti za tovar sa obmedzuje na výmenu tovaru v primeranom čase alebo na vystavenie dobropisu v pomernej sadzbe voči akejkoľvek faktúre získanej za takýto tovar.
5.4. Podpis kvalifikovaného prijatia na dodacom doklade prepravcu nie je písomnou výpoveďou prepravcovi (podľa možností) alebo spoločnosti za účelom týchto zmluvných podmienok.
6. Vyššia moc
6.1. Spoločnosť nie je voči kupujúcemu žiadnym spôsobom zodpovedná ani sa nepovažuje za stranu porušujúcu túto zmluvu (podliehajúc podmienke 11) z dôvodu kéhokoľvek omeškania v plnení alebo akéhokoľvek zlyhania pri plnení akýchkoľvek svojich povinností podľa tejto zmluvy, ak bolo takéto omeškanie alebo zlyhanie spôsobené akoukoľvek príčinou mimo primeranej kontroly spoločnosti.
6.2. Bez ohrozenia všeobecnej platnosti podmienky 6.1 sa nasledovné zaraďuje k príčinám mimo primeranej kontroly spoločnosti:
6.2.1. vládne kroky, vojna alebo hrozba vojny, celoštátny výnimočný stav, nepokoje, občianske výtržnosti, sabotáž alebo rekvirácia;
6.2.2. zásah vyššej moci, požiar, explózia, záplava, epidémia alebo nehoda;
6.2.3. nariadenia o dovoze alebo vývoze alebo embargá;
6.2.4. pracovné spory okrem sporov zahŕňajúcich pracovnú silu spoločnosti alebo
6.2.5. neschopnosť získať alebo oneskorenie v získaní zásob primeraného alebo vhodného materiálu, paliva, dielov, strojného vybavenia alebo pracovnej sily.
6.3. Ak sa oneskorenie spôsobené udalosťou vyššej moci natiahne na súvislé obdobie 3 mesiacov po dátume, kedy sa udalosť vyššej moci začne, môže spoločnosť alebo kupujúci ukončiť túto zmluvu, ak takáto udalosť vyššej moci pretrváva, písomnou výpoveďou druhej zmluvnej strane, v ktorej špecifikuje dátum ukončenia bez toho, aby tým pre druhú zmluvnú stranu vznikol akýkoľvek záväzok. Po platnom podaní výpovede týkajúcej sa ukončenia, sa skončí platnosť zmluvy v deň jej ukončenia stanovený vo výpovedi.
7. Riziko/vlastníctvo
7.1. Riziko poškodenia alebo straty tovaru prechádza na kupujúceho po jeho dodaní.
7.2. Vlastníctvo tovaru neprechádza na kupujúceho, pokiaľ spoločnosť nedostane v plnej výške (v hotovosti alebo ako voľné finančné prostriedky) všetky sumy dlžné spoločnosti v súvislosti s:
7.2.1. tovarom a
7.2.2. všetky ostatné sumy dlžné, alebo ktoré sa stanú dlžné, spoločnosti zo strany kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu.
7.2.3. Kým vlastníctvo tovaru prejde na kupujúceho, kupujúci musí:
7.2.4. uchovávať tovar na základe dôvery ako opatrovateľ;
7.2.5. nesmie zničiť, poškodiť alebo zakryť žiadnu identifikačnú značku alebo balenie na tovare alebo týkajúce sa tovaru;
7.2.6. udržiavať tovar v uspokojivom stave, poistený v mene spoločnosti na plnú cenu proti všetkým rizikám k primeranej spokojnosti spoločnosti. Kupujúci musí na požiadanie predložiť spoločnosti poistnú zmluvu a
7.2.7. uchovávať vyplatenú poistnú náhradu uvedenú v podmienke 7.3.3 pre spoločnosť na čestné slovo a nemiešať ju so žiadnou inou čiastkou, a nezaplatiť náhradu na prečerpaný bankový účet.
7.3. Kupujúci môže ďalej predať tovar predtým, kým naň prejde jeho vlastníctvo výlučne za nasledujúcich podmienok:
7.3.1. k akémukoľvek predaju musí dôjsť v priebehu bežného podnikania kupujúceho za plnú trhovú hodnotu a kupujúci musí podobne účtovať spoločnosti a
7.3.2. akýkoľvek takýto predaj je predajom majetku spoločnosti v záujme kupujúceho a kupujúci musí pri takomto predaji obchodovať ako priamy dlžník.
7.4. Ak spoločnosť nedokáže určiť, či akýkoľvek tovar je tovarom podľa tejto zmluvy, platí, že kupujúci predal všetok tovar daného druhu, ktorý predala spoločnosť kupujúcemu v poradí, v akom bol fakturovaný kupujúcemu.
7.5. Spoločnosť má právo vymáhať platbu za tovar bez ohľadu na to, že vlastníctvo akéhokoľvek tovaru neprešlo zo spoločnosti.
7.6. Kupujúci zaručuje spoločnosti, jej zástupcom a zamestnancom neodvolateľné povolenie kedykoľvek vstúpiť do akýchkoľvek priestorov, kde tovar je alebo môže byť uskladnený, aby vykonali jeho kontrolu alebo, ak skončilo právo kupujúceho na jeho vlastníctvo, aby ho znovu získali.
8. Cena
8.1. Cenu za tovar písomne určí Spoločnosť v tejto Zmluve.
8.2. Cena za tovar nezahŕňa žiadnu daň z pridanej hodnoty ani žiadnu inú platnú daň, ktorú kupujúci musí navyše zaplatiť pri splatnosti ceny za tovar.
8.3. Cena za tovar je stanovená zo závodu a ak je miesto určenia inde, ako v priestoroch spoločnosti, kupujúci zaplatí spoločnosti pri splatnosti ceny za tovar navyše poplatky za dopravu, balenie, naloženie, vyloženie a poistenie.
8.4.
9. Platba
9.1. Spoločnosť môže fakturovať kupujúcemu tovar kedykoľvek po dodaní alebo kedykoľvek inokedy, podľa dohody medzi kupujúcim a spoločnosťou.
9.2. Čas na úhradu platby je dôležitý.
9.3. Cena za tovar musí byť zaplatená do 30 dní od prijatia faktúry za tovar.
9.4. Platba bude považovaná za prijatú, keď spoločnosť dostane voľné finančné prostriedky.
9.5. Všetky platby splatné spoločnosti podľa tejto zmluvy sa stanú okamžite splatnými pri ukončení tejto zmluvy napriek akýmkoľvek iným ustanoveniam.
9.6. Kupujúci uhradí všetky platby splatné podľa tejto zmluvy bez akejkoľvek zrážky vyrovnaním, protipohľadávkou alebo inak, pokiaľ kupujúci nemá platné nariadenie súdu vyžadujúce, aby spoločnosť zaplatila kupujúcemu sumu rovnú takejto zrážke.
9.7. Spoločnosť môže vyčleniť akúkoľvek platbu uhradenú kupujúcim spoločnosti, na taký tovar, ktorý spoločnosť považuje za vhodný napriek akémukoľvek údajnému vyčleneniu zo strany kupujúceho.
9.8. Ak kupujúci neuhradí akúkoľvek platbu podľa tejto zmluvy v deň splatnosti, potom spoločnosť (bez dotknutia sa jej iných práv a opravných prostriedkov) môže kupujúcemu priebežne účtovať úrok (pred a po rozhodnutí) z dlžnej sumy v ročnej sadzbe 4 % nad základnú sadzbu LIBOR, kým daná platba nebude plne uhradená (pričom kvôli výpočtu úroku sa časť mesiaca bude považovať za celý mesiac).
10. Kvalita
10.1. Ak spoločnosť nie je výrobcom tovaru, bude sa usilovať preniesť na kupujúceho výhodu akejkoľvek záruky, ktorú dostane.
10.2. Spoločnosť zaručuje, že (vzhľadom na iné ustanovenia týchto zmluvných podmienok) pri dodaní a v priebehu 1 mesiaca od dátumu dodania bude tovar uspokojivej kvality vo význame zákona o predaji tovaru z roku 1979 v platnom znení.
10.3. Spoločnosť nie je zodpovedná za porušenie záruky v podmienke 10.2, pokiaľ:
10.3.1. kupujúci neposkytne písomné oznámenie o chybe spoločnosti a, ak je takáto chyba dôsledkom poškodenia počas prepravy, aj prepravcovi do 30 dní od:
10.3.1.1. dátumu dodania (ak by chyba bola pre kupujúceho zjavná po primeranej prehliadke) alebo
10.3.1.2. dátumu, kedy sa kupujúci o chybe dozvedel alebo o nej mal odôvodnene vedieť (v prípade, že chyba by pre kupujúceho nebola zjavná po primeranej prehliadke) a
10.3.2. spoločnosť má primeranú príležitosť od prijatia oznámenia o kontrole takéhoto tovaru a kupujúci vráti takýto tovar spoločnosti (ak je ňou o to požiadaný), aby vykonala kontrolu u seba.
10.4. Spoločnosť nie je zodpovedná za porušenie záruky v podmienke 10.2, ak:
10.4.1. dôjde k chybe, pretože kupujúci nedodržal ústne alebo písomné pokyny spoločnosti týkajúce sa uskladnenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, používania alebo údržby tovaru alebo (ak neexistuje) osvedčenej obchodnej praxe alebo
10.4.2. kupujúci pozmení alebo opraví takýto tovar bez písomného súhlasu spoločnosti, alebo
10.4.3. k chybe u takéhoto tovaru dôjde kvôli akejkoľvek konštrukčnej chybe na akomkoľvek výkrese, v akomkoľvek projekte alebo špecifikácii, ktoré dodá alebo schváli kupujúci.
10.5. Ak kupujúci vznesie oprávnený nárok voči spoločnosti na základe chyby v kvalite tovaru, spoločnosť podľa svojho výberu takýto tovar (alebo chybnú časť) opraví alebo vymení, alebo nahradí cenu takéhoto tovaru v pomernej sadzbe podľa zmluve.
10.6. Ak spoločnosť spĺňa podmienku 10.5, nenesie žiadnu ďalšiu zodpovednosť za porušenie záruky v podmienke 10.2 v súvislosti s kvalitou takéhoto tovaru.
10.7. Akýkoľvek vymenený tovar bude patriť spoločnosti a na akýkoľvek opravený alebo vymenený tovar bude poskytnutá záruka podľa týchto zmluvných podmienok na neuplynutú časť 1-mesačného obdobia.
11. Obmedzenie záruky
11.1. Nasledujúce ustanovenia a ustanovenia v podmienke 10 stanovujú celú zodpovednosť spoločnosti (vrátane akejkoľvek zodpovednosti za skutky alebo zanedbania jej zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov) voči kupujúcemu vzhľadom na:
11.1.1. akékoľvek porušenie týchto zmluvných podmienok a
11.1.2. akékoľvek vyhlásenie, tvrdenie alebo nepoctivý skutok alebo zanedbanie vrátane nedbanlivosti vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
11.2. Všetky záruky, podmienky a iné požiadavky predpokladané zákonom alebo zvykovým právom (okrem podmienok predpokladaných v časti 12 zákona o predaji tovaru z roku 1979 v platnom znení) sú zo zmluvy vylúčené.
11.3. Nič v týchto zmluvných podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti za smrť alebo telesné zranenie spôsobené jej nedbanlivosťou alebo úmyselným skreslením údajov.
POZORNOSŤ KUPUJÚCEHO OBRACIAME PREDOVŠETKÝM NA USTANOVENIA PODMIENOK 11.4 A 11.5
11.4. Na základe podmienok 11.2 a 11.3:
11.4.1. Celková zmluvná zodpovednosť spoločnosti, zodpovednosť týkajúca sa deliktov (vrátane nedbanlivosti alebo porušenia zákonnej povinnosti) nesprávneho uvedenia údajov alebo iného, ktorá vyplýva z plnenia alebo zamýšľaného plnenia tejto zmluvy, je obmedzená na 10 000 GBP a
11.4.2. spoločnosť nie je zodpovedná voči kupujúcemu z dôvodu akéhokoľvek vyhlásenia alebo akejkoľvek predpokladanej záruky, podmienky alebo inej požiadavky, alebo povinnosti zo zákona, alebo podľa výslovných podmienok tejto zmluvy za žiadnu nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu (či už ide o stratu zisku, stratu obchodu, stratu dobrého mena alebo inú), náklady, výdavky alebo iné nároky na následné odškodnenie akéhokoľvek druhu (spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti, jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov), ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
11.4.3. Zmluvné strany súhlasia, že táto podmienka je primeraná a hodnota 10 000 GBP je založená na vyváženej zodpovednosti, vylúčeniach a obmedzeniach zodpovednosti v tejto podmienke.
11.5. Kupujúci odškodní spoločnosť za celú zodpovednosť, všetky skutky, konania, náklady, nároky, škody alebo požiadavky, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s touto zmluvou a ktoré sú vznesené alebo hrozí, že budú vznesené voči spoločnosti akoukoľvek treťou stranou s výnimkou do tej miery, kedy je spoločnosť zodpovedná voči kupujúcemu v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.
12. Ukončenie
12.1. Zmluva bude ukončená okamžite, ak dôjde k jednej alebo viacerým z nasledujúcich udalostí; voči kupujúcemu je vydaný príkaz na konkurzné konanie alebo sa dohodne alebo vyrovná so svojimi veriteľmi alebo iným spôsobom využije akýkoľvek zákon, ktorý je v danom čase v platnosti, aby odškodnil nesolventných dlžníkov alebo (ak ide o právnickú osobu) zvolá stretnutie veriteľov (oficiálne alebo neoficiálne), alebo vstúpi do likvidácie (dobrovoľne alebo povinne), s výnimkou solventnej dobrovoľnej likvidácie iba s cieľom rekonštrukcie alebo zlúčenia, alebo je na jeho podnik alebo akúkoľvek jeho časť menovaný správca konkurznej podstaty, disponent, správca alebo administratívny správca, alebo je na akomkoľvek súde prijaté rozhodnutie alebo predložený návrh na rozpustenie kupujúceho alebo na povolenie zriadenia konkurznej podstaty v súvislosti s kupujúcim alebo sa začne akékoľvek súdne konanie týkajúce sa nesolventnosti alebo možnej nesolventnosti kupujúceho.
12.2. Zmluva sa skončí okamžite, keď spoločnosť doručí písomné oznámenie o ukončení kupujúcemu, ak dôjde k jednej alebo viacerým z nesledujúcich situácií; kupujúci utrpí alebo umožní vykonanie akejkoľvek zákonnej alebo majetkovej exekúcie svojho majetku alebo dosiahnutie uvedeného voči nemu, alebo nedodrží či nesplní svoje záväzky alebo povinnosti podľa tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy medzi spoločnosťou a kupujúcim, alebo nedokáže zaplatiť svoje dlhy vo význame oddielu 123 zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986, alebo kupujúci prestane obchodovať.
12.3. Právo spoločnosti uvedené v podmienke 7 (nie však práva kupujúceho) pretrváva aj po splnení primárnych povinností spoločnosti a kupujúceho podľa tejto zmluvy následne po jej ukončení.
12.4. Ukončenie zmluvy, ku ktorému dôjde akýmkoľvek spôsobom, neovplyvňuje práva a povinnosti kupujúceho alebo spoločnosti vzniknuté pred uklončením.
13. Komunikácia
13.1. Všetky oznámenia medzi stranami tejto zmluvy musia byť v písomnej podobe a doručené osobne alebo odoslané poštou ako predplatená zásielka prvej triedy, alebo faxovým prenosom:-
13.1.1. (v prípade oznámení pre spoločnosť) na adresu jej sídla alebo na takú zmenenú adresu, ktorú spoločnosť oznámi kupujúcemu alebo
13.1.2. (v prípade oznámení kupujúcemu) do sídla príjemcu (ak ide o spoločnosť) alebo (vo všetkých ostatných prípadoch) na akúkoľvek adresu kupujúceho stanovenú v akomkoľvek dokumente, ktorý je súčasťou tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú kupujúci oznámi spoločnosti.
13.2. Oznámenia sa budú považovať za prijaté:-
13.2.1. ak budú odoslané poštou ako predplatená zásielka prvej triedy, 2 dni (okrem sobôt a nedieľ a štátnych sviatkov) po odoslaní (nerátajúc deň odoslania);
13.2.2. ak budú doručené osobne, v deň dodania;
13.2.3. ak budú odoslané faxovým prenosom v pracovný deň pred 16:00, v čase prenosu a inak v nasledujúci pracovný deň.
13.3. Oznámenia adresované spoločnosti musia byť označené ako určené do rúk generálneho riaditeľa.
14. Všeobecné informácie
14.1. Dôležitý je čas na splnenie všetkých povinností kupujúceho.
14.2. Každé právo alebo opravný prostriedok spoločnosti podľa tejto zmluvy neovplyvňuje žiadne iné právo alebo opravný prostriedok spoločnosti, ktoré sú alebo nie sú podľa tejto zmluvy.
14.3. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré akýkoľvek kompetentný orgán považuje za neplatné, neúčinné, anulovateľné, nevymáhateľné alebo neodôvodnené (celé alebo jeho časť) je potrebné v rozsahu takejto neplatnosti, neúčinnosti, anulovateľnosti, nevymáhateľnosti alebo neodôvodnenosti považovať za oddeliteľné, pričom ostatné ustanovenia tejto zmluvy a zvyšok takéhoto ustanovenia nebudú ovplyvnené.
14.4. Ak spoločnosť nebude vymáhať alebo čiastočne vymáhať akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, nebude sa to považovať za vzdanie sa akýchkoľvek jej práv podľa tejto zmluvy.
14.5. Spoločnosť môže postúpiť, udeliť licenciu alebo uzavrieť subdodávateľskú zmluvu na všetky alebo akúkoľvek časť svojich práv alebo povinností podľa tejto zmluvy bez súhlasu kupujúceho.
14.6. Táto zmluva je osobná pre kupujúceho, ktorý nemôže postúpiť, udeliť licenciu ani uzavrieť subdodávateľskú zmluvu na všetky alebo akékoľvek svoje práva podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.
14.7. Vytvorenie, výklad, plnenie, platnosť a všetky aspekty tejto zmluvy sa riadia anglickým právom a zmluvné strany podliehajú výlučnej jurisdikcii anglických súdov.