Terms and Conditions - Polish

GŁÓWNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Interpretacja
1.1. W niniejszych warunkach sprzedaży terminy wymienione poniżej posiadają następujące znaczenia:
“Kupujący” osoba fizyczna lub spółka, która złożyła przyjęte przez Spółkę zamówienie na Produkty;
“Spółka” AMS Group Limited i wszystkie jej podmioty zależne;
“Warunki” standardowe warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie, w tym warunki szczególne uzgodnione na piśmie między Kupującym a Spółką;
“Umowa” każda z zawartych między Spółką i Kupującym umów sprzedaży Produktów;
“Punkt dostawy” miejsce, do którego ma nastąpić dostawa Produktów zgodnie z punktem 4;
“Produkty i usługi” Wszelkie produkty i usługi, które Spółka ma dostarczyć Kupującemu (w tym również ich pojedyncze sztuki lub części składowe).
1.2. Zawarte w niniejszych warunkach nagłówki służą jedynie wygodzie stron i nie mają wpływu na ich interpretację.
2. Zawarcie umowy i włączenie innych warunków
2.1. Z zastrzeżeniem odmienności, o których mowa w punkcie 2.4, Umowa zawierana jest na warunkach określonych poniżej, z wyłączeniem wszystkich innych warunków (w tym warunków, które w mniemaniu Kupującego mają zastosowanie na mocy zamówienia zakupu, potwierdzenia zamówienia lub podobnego dokumentu).
2.2. Każde złożone Spółce przez Kupującego zamówienie Produktów uważane będzie za ofertę zakupu Produktów przez Kupującego, z zastrzeżeniem warunków poniższych.
2.3. Warunki potwierdzone podpisem w momencie wysłania przez Kupującego zamówienia zakupu, specyfikacji lub podobnego dokumentu, dołączone do tych dokumentów lub w nich zawarte nie stanowią części niniejszej Umowy wyłącznie z tytułu powołania się na ten dokument w niniejszej Umowie.
2.4. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków (w tym warunki szczególne uzgodnione między stronami) oraz wszelkie oświadczenia dotyczące Produktów wywierają skutek tylko gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie i podpisane przez Dyrektora Zarządzającego lub Dyrektora Finansowego Spółki.
2.5. Domniemywa się, że przyjęcie dostawy Produktów przez Kupującego stanowi niezbity dowód akceptacji przez niego niniejszych warunków.
2.6. Obowiązek zapewnienia kompletności i dokładności treści zamówienia i wszelkich stosownych specyfikacji spoczywa na Kupującym.
2.7. Wszystkie cenniki przekazywane są przy założeniu, że Umowa zostanie zawarta dopiero w momencie wysłania przez Spółkę Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Cenniki są ważne przez okres 30 dni od ich sporządzenia, pod warunkiem że nie zostały wycofane przez Spółkę.
2.8. Z zastrzeżeniem punktu 4.7 Kupujący nie może anulować zamówienia już przyjętego przez Spółkę, chyba że Spółka wyrazi na to pisemną zgodę, a Kupujący pokryje w całości wszystkie straty (w tym utracony zysk), koszty, szkody, opłaty i wydatki doznane lub poniesione przez Spółkę w związku z takim anulowaniem.
3. Opis
3.1. Opisem Produktu jest opis zawarty w cenniku Spółki.
3.2. Wszystkie próbki, rysunki, opisy, specyfikacje i materiały reklamowe stworzone przez Spółkę oraz wszelkie opisy i ilustracje zawarte w katalogach, broszurach lub witrynach internetowych Spółki są tworzone i publikowane wyłącznie w celu przedstawienia w przybliżony sposób opisanych w nich Produktów. Materiały te nie stanowią części Umowy, a sprzedaż dokonywana na ich podstawie nie jest sprzedażą z wzoru.
3.3. Spółka może dokonywać dowolnych zmian w specyfikacji, projektach, materiałach lub wykończeniu Produktów, jeśli są one wymagane do zachowania zgodności z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi lub dotyczącymi bezpieczeństwa.
3.4. Rozbieżności w specyfikacji lub projekcie Produktów które, w zasadnej opinii Spółki, nie mają ujemnego wpływu na przydatność Produktów do określonego celu, dla którego zostały dostarczone, nie stanowią naruszenia umowy i nie skutkują odpowiedzialnością Spółki.
3.5. W okresie dokonywania prac instalacyjnych w obiekcie Kupujący ma obowiązek utrzymywania go w odpowiednim stanie. W okresie obowiązywania umowy Spółce i wszystkim podwykonawcom zostanie zapewniony pełny i nieograniczony dostęp do obiektu, tak aby Spółka mogła we wszystkich sytuacjach zachować pełną ciągłość prac. Kupujący będzie stale zapewniał na swój koszt odpowiednie dostawy wody, energii elektrycznej, oświetlenia oraz punkty uziemienia, jeśli są wymagane. Standardowy dzień roboczy Spółki wynosi co najmniej 12 godzin przez 12 z kolejnych 14 dni. Kupujący zapewnia spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu przez Spółkę.
4. Dostawa
4.1. Dostawa Produktów odbywa się na warunkach ex-works (Incoterms 2000).
4.2. W przypadku gdy zgodnie z punktem 4.1 wymagany jest transport Produktów, zostaną one dostarczone takim środkiem transportu, jaki Spółka uzna za stosowny, chyba że Kupujący wskazał w zamówieniu szczegóły zawartej z przewoźnikiem umowy, która jest zasadnie wymagana ze względu na charakter Produktów i inne okoliczności danej sytuacji.
4.3. Domniemywa się, że przewoźnik działa w imieniu Kupującego, z wyjątkiem działania dla celów art. 44, 45 i 46 brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów z roku 1979 (ze zmianami).
4.4. Dostawy Produktów odbywać się będą w normalnych godzinach pracy Spółki.
4.5. Wszelkie daty dostawy Produktów wskazane przez Spółkę są podawane jedynie w przybliżeniu i nie mogą zostać przekształcone w istotne postanowienia umowy w drodze zawiadomienia. W przypadku niepodania terminu dostawa nastąpi w rozsądnym czasie.
4.6. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków, Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek straty (w tym utracony zysk), koszty, szkody, opłaty lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio opóźnieniem w dostawie Produktów (nawet jeśli zostały one spowodowane niedbalstwem Spółki), a Kupujący będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej dopiero, gdy takie opóźnienie przekroczy 365 dni.
4.7. W przypadku gdy Kupujący nie odbierze Produktów w momencie, gdy są one gotowe do dostawy lub nie przekaże poleceń, dokumentów, pozwoleń lub upoważnień umożliwiających terminową dostawę Produktów (chyba że z powodu zawinionego przez Spółkę), ryzyko związane z Produktami (w tym bez ograniczeń ryzyko z tytułu utraty lub uszkodzenia spowodowanego niedbalstwem Spółki) przechodzi na Kupującego; domniemywa się wtedy, że Produkty zostały dostarczone, a Spółka może (bez uszczerbku dla innych swoich uprawnień):
4.7.1. składować Produkty lub zapewnić ich składowanie do momentu faktycznej dostawy lub sprzedaży i obciążyć Kupującego wszelkimi związanymi z tym kosztami lub wydatkami (w tym bez ograniczeń kosztami składu i ubezpieczenia) i/lub
4.7.2. po pisemnym powiadomieniu Kupującego, zbyć dowolne z Produktów po najlepszej zasadnie możliwej do osiągnięcia w danych okolicznościach cenie i obciążyć Kupującego różnicą między ceną uzyskaną a ceną w Umowie.
4.8. Jeśli wskutek przyczyny pozostającej poza kontrolą Spółki i powstałej po terminie przyjęcia zamówienia Kupującego opóźni się ona z wykonaniem umówionych prac, cena umowna zostanie zwiększona o cenę dodatkowych robót lub materiałów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z takiego opóźnienia.
5. Niedokonanie dostawy
5.1. Za niezbity dowód ilości Produktów otrzymanych przez Kupującego w momencie dostawy uważana będzie ilość sztuk Produktów w danej partii udokumentowana przez Spółkę w momencie wysyłki z miejsca, w którym Spółka prowadzi działalność, chyba że Kupujący jest w stanie przedstawić niezbite kontrdowody.
5.2. Spółka odpowiada za niedokonanie dostawy Produktów (nawet jeśli zostało one spowodowane niedbalstwem Spółki) dopiero, gdy Kupujący powiadomi o tym na piśmie przewoźnika (tam gdzie to stosowne) i Spółkę w ciągu 30 dni od daty, w której Produkty zostałyby otrzymane w normalnym toku wydarzeń.
5.3. Odpowiedzialność Spółki za Produkty ograniczona jest do ich wymiany w zasadnym terminie lub wystawienia noty kredytowej według określonej w umowie stawki proporcjonalnej z tytułu faktury wystawionej za te Produkty.
5.4. Dla celów niniejszych warunków za pisemne powiadomienie przewoźnika (jeśli to stosowne) lub Spółki nie uważa się złożonego na dowodzie dostawy przewoźnika podpisu przyjmującego dostawę warunkowo.
6. Siła wyższa
6.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego i domniemywa się, że nie naruszyła niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem punktu 11) wskutek niewykonania lub opóźnienia wykonania któregokolwiek z jej obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeśli niewykonanie lub opóźnienie spowodowane było przyczyną leżącą poza zasadną kontrolą Spółki.
6.2. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru punktu 6.1, do przyczyn leżących poza zasadną kontrolą Spółki zalicza się:
6.2.1. działania administracji rządowej, wojnę lub groźbę wojny, stan wyjątkowy, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż lub rekwizycję;
6.2.2. katastrofy naturalne, pożary, wybuchy, powodzie, epidemie lub wypadki;
6.2.3. przepisy dotyczące importu lub eksportu bądź embarga;
6.2.4. spory pracownicze, z wyłączeniem sporów, w których uczestniczy personel Spółki, lub
6.2.5. niemożność uzyskania lub uzyskanie z opóźnieniem zapasów odpowiednich lub właściwych materiałów, paliwa, części, maszyn lub siły roboczej.
6.3. W przypadku gdy opóźnienie spowodowane siłą wyższą trwa przez ciągły okres 3 miesięcy od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie siły wyższej, Spółka lub Kupujący mogą, o ile stan siły wyższej trwa nadal, wypowiedzieć niniejszą umowę za pisemnym powiadomieniem drugiej strony i podaniem daty wypowiedzenia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec drugiej strony. Po skutecznym doręczeniu powiadomienia o wypowiedzeniu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia określonym w powiadomieniu.
7. Ryzyko związane z Produktami i własność Produktów
7.1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy.
7.2. Własność Produktów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą otrzymania przez Spółkę (gotówką lub zwolnionymi środkami na koncie) wszystkich kwot należnych jej z tytułu:
7.2.1. Produktów oraz
7.2.2. wszystkich innych kwot, które są lub staną się należne od Kupującego wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu.
7.2.3. Do momentu przejścia na Kupującego własności Produktów, Kupujący ma obowiązek:
7.2.4. przechowywać Produkty na zasadzie powiernictwa jako depozytariusz Spółki;
7.2.5. nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie zasłaniać żadnych symboli identyfikujących Produkty bądź związanych z nimi opakowań;
7.2.6. utrzymywać Produkty w zadowalającym stanie i ubezpieczyć je w imieniu Spółki na ich pełną wartość od wszelkiego ryzyka zgodnie z rozsądnymi wymaganiami Spółki, przy czym Kupujący na żądanie Spółki okaże polisę ubezpieczeniową; oraz
7.2.7. przechowywać pożytki z umowy ubezpieczenia, o której mowa w punkcie 7.3.3, jako powiernik Spółki i nie łączyć ich z innymi środkami pieniężnymi, ani też nie wpłacać ich na konto bankowe z debetem.
7.3. Kupujący może odsprzedać Produkty przed przejściem na niego ich własności wyłącznie w następujących przypadkach:
7.3.1. sprzedaż dokonywana jest w normalnym toku prowadzenia działalności przez Kupującego, po pełnej cenie rynkowej, a Kupujący odpowiednio rozliczy się ze Spółką; oraz
7.3.2. każda taka sprzedaż będzie sprzedażą majątku Spółki we własnym imieniu Kupującego, a Kupujący będzie przy zawieraniu umowy sprzedaży działał w charakterze mocodawcy.
7.4. W przypadkach gdy Spółka nie jest w stanie stwierdzić, czy dane produkty są Produktami, domniemywa się że Kupujący sprzedał wszystkie produkty danego rodzaju zbyte Kupującemu przez Spółkę w kolejności ich zafakturowania Kupującemu.
7.5. Spółka jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kwoty uzyskanej za Produkty, niezależnie od tego, że własność niektórych z nich nie przeszła na Kupującego.
7.6. Kupujący udziela Spółce, jej pełnomocnikom i pracownikom nieodwołalnego zezwolenia na wstęp w dowolnym czasie do obiektów, w których są lub mogą być przechowywane Produkty w celu ich zbadania lub, w przypadku gdy uprawnienie Kupującego do ich posiadania wygasło, w celu ich zajęcia.
8. Cena
8.1. Cenę za Produkty Spółka określi na piśmie w niniejszej Umowie.
8.2. Cena za Produkty nie obejmuje podatku VAT lub innego należnego podatku, który Kupujący ma obowiązek dodatkowo uiścić przy płatności za Produkty.
8.3. Cena za Produkty podawana jest na warunkach ex works. W przypadku gdy punktem dostawy jest lokalizacja inna niż obiekt Spółki, Kupujący pokryje przy płatności za Produkty poniesione przez Spółkę dodatkowe opłaty za transport, pakowanie, załadunek, rozładunek i ubezpieczenie.
8.4.
9. Płatność
9.1. Spółka może wystawić Kupującemu fakturę za Produkty w dowolnym momencie po dokonaniu dostawy lub w dowolnym innym momencie uzgodnionym między Kupującym i Spółką.
9.2. Termin płatności jest istotnym postanowieniem umowy.
9.3. Termin płatności ceny za Produkty wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury za Produkty.
9.4. Domniemywa się, że płatność została przekazana dopiero w momencie otrzymania przez Spółkę zwolnionych środków.
9.5. Wszystkie kwoty płatne Spółce na mocy niniejszej Umowy staną się z chwilą wypowiedzenia niniejszej Umowy natychmiast wymagalne, niezależnie od wszelkich innych postanowień.
9.6. Kupujący będzie dokonywać wszystkich płatności należnych na mocy niniejszej Umowy bez jakichkolwiek obniżeń, czy to z tytułu potrącenia, roszczeń wzajemnych lub innych, chyba że uzyskał prawomocny wyrok zasądzający zapłatę przez Spółkę na rzecz Kupującego kwoty równej kwocie obniżonej.
9.7. Spółka może zaliczyć płatność dokonaną na rzecz Spółki przez Kupującego na poczet tych Produktów, które uzna za stosowne, niezależnie od intencji Kupującego w tym zakresie.
9.8. W przypadku gdy Kupujący nie dokona którejkolwiek z płatności wynikających z niniejszej Umowy w terminie, Spółka może (bez uszczerbku dla innych uprawnień i środków zaradczych) obciążyć Kupującego odsetkami (zarówno przed wydaniem wyroku, jak i po) od niezapłaconej kwoty według obowiązującej w danym momencie rocznej stopy bazowej LIBOR + 4% aż do chwili dokonania pełnej płatności (przy czym dla celów obliczania odsetek miesiąc rozpoczęty liczy się jako pełny).
10. Jakość
10.1. W przypadku gdy Spółka nie jest producentem Produktów, dołoży starań, aby przenieść na Kupującego uprawnienia z przysługującej jej rękojmi lub gwarancji.
10.2. Spółka gwarantuje, że (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków) z chwilą dostawy i przez okres jednego miesiąca od daty dostawy jakość Produktów będzie zadowalająca w rozumieniu brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów z roku 1979 (ze zmianami).
10.3. Spółka nie odpowiada za naruszenie zobowiązań z rękojmi, o której mowa w punkcie 10.2, chyba że:
10.3.1. Kupujący pisemnie powiadomił o wadzie Spółkę, a jeśli wada jest skutkiem uszkodzenia podczas transportu, także przewoźnika, w ciągu 30 dni od:
10.3.1.1. daty dostawy (w przypadku gdy wada byłaby oczywista dla Kupującego po dokładnym zbadaniu Produktu); lub
10.3.1.2. daty, w której Kupujący dowiedział się lub mógł zasadnie dowiedzieć się o wadzie (w przypadku gdy wada nie byłaby oczywista dla Kupującego po dokładnym zbadaniu produktu); oraz
10.3.2. po otrzymaniu powiadomienia Spółka miała zasadną możliwość zbadania Produktów, a Kupujący zwrócił Produkty Spółce (na jej ewentualną prośbę) w celu przeprowadzenia badania w jej obiektach.
10.4. Spółka nie odpowiada za naruszenie zobowiązań z rękojmi, o której mowa w punkcie 10.2, jeśli:
10.4.1. wada powstała wskutek niezastosowania się Kupującego do pisemnych lub ustnych zaleceń Spółki dotyczących przechowywania, montażu, odbioru, stosowania i konserwacji Produktów lub (w przypadku gdy zaleceń nie przekazano) dobrych praktyk branżowych; lub
10.4.2. Kupujący zmodyfikował lub naprawił Produkty bez pisemnej zgody Spółki; lub
10.4.3. wada w takich Produktach powstała wskutek wady projektowej w rysunku, projekcie lub specyfikacji dostarczonych lub zatwierdzonych przez Kupującego.
10.5. W przypadku gdy Kupujący podnosi zasadne roszczenie przeciwko Spółce z tytułu wady jakościowej Produktów, Spółka według swojego wyboru naprawi te Produkty (bądź ich wadliwą część), wymieni na nowe lub zwróci ich cenę według proporcjonalnej stawki określonej w Umowie.
10.6. Jeśli Spółka zachowa zgodność z punktem 10.5, nie ponosi dalszej odpowiedzialności z tytułu naruszenia zobowiązań z rękojmi, o której mowa w punkcie 10.2, w związku z jakością Produktów.
10.7. Wszystkie wymienione Produkty stają się własnością Spółki. Na Produkty naprawione lub wymienione przysługuje gwarancja jakości na podstawie niniejszych warunków przez tą część okresu jednomiesięcznego, która nie upłynęła.
11. Ograniczenie odpowiedzialności
11.1. Poniższe postanowienia i postanowienia punktu 10 określają całość odpowiedzialności Spółki (w tym odpowiedzialności za działania lub zaniechania jej pracowników, pełnomocników i podwykonawców) wobec Kupującego z tytułu:
11.1.1. jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków; oraz
11.1.2. jakiegokolwiek oświadczenia, czynu niedozwolonego lub zaniechania (w tym wskutek niedbalstwa) wynikającego z Umowy lub z nią związanego.
11.2. Części Umowy nie stanowią gwarancje i warunki dorozumiane na mocy ustawy lub prawa zwyczajowego (z wyjątkiem warunków dorozumianych rozdziałem 12 brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów z roku 1979, ze zmianami).
11.3. Żadne postanowienie niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane niedbalstwem Spółki lub jej nieprawdziwym oświadczeniem.
UWAGĘ KUPUJĄCEGO ZWRACA SIĘ ZWŁASZCZA NA POSTANOWIENIA WARUNKÓW 11.4 i 11.5
11.4. Z zastrzeżeniem punktów 11.2 i 11.3:
11.4.1. Całkowita odpowiedzialność Spółki – umowna, deliktowa (w tym wskutek niedbalstwa lub naruszenia obowiązków ustawowych), z tytułu nieprawdziwych oświadczeń lub innego rodzaju – powstała w związku z wykonaniem lub zamierzonym wykonaniem niniejszej Umowy ograniczona jest do kwoty 10 000 funtów; oraz
11.4.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu jakiegokolwiek oświadczenia, dorozumianej gwarancji/warunku, innego obowiązku przewidzianego prawem lub wyraźnych postanowień niniejszej Umowy za pośrednie i wynikowe szkody, straty (czy to utracony zysk, utracone transakcje, utratę klientów lub inne), koszty, wydatki lub jakikolwiek inne roszczenia o odszkodowanie wynikowe (spowodowane niedbalstwem Spółki, jej pracowników, pełnomocników lub podwykonawców) wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane.
11.4.3. Strony ustalają, że powyższy punkt jest zasadny, a kwota 10 000 funtów oparta została na poziomie, wyłączenia i ograniczeniach odpowiedzialności zawartych w tym punkcie.
11.5. Kupujący zwolni Spółkę od odpowiedzialności z tytułu wszystkich rodzajów odpowiedzialności, pozwów, postępowań, kosztów, roszczeń, szkód lub żądań związanych w jakikolwiek sposób z Umową, które strona trzecia wniesie przeciwko Spółce lub których wniesieniem jej zagrozi, z wyłączeniem zakresu, w jakim, zgodnie z niniejszymi warunkami, Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego.
12. Wypowiedzenie umowy
12.1. Umowa rozwiązywana jest natychmiast po zaistnieniu jednej lub więcej z poniższych okoliczności: wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości Kupującego; Kupujący zawarł układ lub plan naprawczy z wierzycielami lub w inny sposób skorzystał z postanowień obowiązującej w danym czasie ustawy zwalniającej niewypłacalnych dłużników z części zobowiązań; jeśli Kupujący jest osobą prawną, zwołano (formalnie lub nieformalnie) zebranie jego wierzycieli lub wszczęto (dobrowolnie lub przymusowo) jego likwidację, z wyjątkiem dobrowolnej likwidacji wypłacalnej osoby prawnej dokonywanej wyłącznie w celu jej reorganizacji lub połączenia z innym podmiotem; ustanowiono zarządcę komisarycznego, menedżera, nadzorcę administracyjnego lub syndyka masy upadłościowej dla całości lub części przedsiębiorstwa Kupującego; podjęto uchwałę lub złożono w dowolnym sądzie wniosek o zamknięcie przedsiębiorstwa Kupującego lub wydanie postanowienia o powołaniu dla Kupującego syndyka; wszczęto jakiekolwiek postępowanie w związku z niewypłacalnością lub potencjalną niewypłacalnością Kupującego.
12.2. Umowa rozwiązywana jest natychmiast po doręczeniu Kupującemu przez Spółkę pisemnego powiadomienia o jej rozwiązaniu po zaistnieniu jednej lub więcej z następujących okoliczności: przeciwko Kupującemu prowadzona jest egzekucja (na mocy prawa zwyczajowego lub prawa słuszności) z jego majątku lub wystawiono tytuł egzekucyjny; Kupujący nie przestrzega lub nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej przez Spółkę z Kupującym; Kupujący nie jest w stanie spłacać swoich długów w rozumieniu artykułu 123 brytyjskiej ustawy o upadłości z roku 1986; Kupujący zaprzestał prowadzenia działalności.
12.3. Uprawnienia Spółki (lecz nie uprawnienia Kupującego) przyznane jej punktem 7 pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy mimo wykonania podstawowych zobowiązań Kupującego i Spółki wynikających z niniejszej Umowy.
12.4. Rozwiązanie Umowy z jakiegokolwiek tytułu nie uchybia prawom i obowiązkom zarówno Kupującego, jak i Spółki powstałym przed rozwiązaniem.
13. Korespondencja
13.1. Całość korespondencji przesyłanej między stronami w związku z Umową musi mieć formę pisemną i być doręczana osobiście bądź wysyłana opłaconą z góry przesyłką poleconą z doręczeniem w dniu następnym lub faksem:
13.1.1. (w przypadku korespondencji kierowanej do Spółki) na adres jej siedziby lub inny adres, który Spółka wskazała Kupującemu; lub
13.1.2. (w przypadku korespondencji adresowanej do Kupującego) na adres siedziby adresata (jeśli jest on spółką) lub (we wszystkich innych wypadkach) na dowolny adres Kupującego znajdujący się w dowolnym dokumencie stanowiącym część niniejszej Umowy lub inny adres, który Kupujący wskazał Spółce.
13.2. Domniemywa się, że korespondencja została otrzymana:
13.2.1. w przypadku wysłania opłaconą z góry przesyłką poleconą doręczaną w dniu następnym, dwa dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych) po nadaniu (bez wliczania tego dnia).
13.2.2. w przypadku doręczenia osobistego – w dniu doręczenia;
13.2.3. w przypadku wysłania faksem w dniu roboczym przed godziną 16 – z chwilą dokonania transmisji, w przeciwnym razie w następnym dniu roboczym.
13.3. Na korespondencji adresowanej do Spółki należy umieścić dopisek “do wiadomości Dyrektora Zarządzającego”.
14. Postanowienia ogólne
14.1. Termin wykonania wszystkich zobowiązań Kupującego stanowi istotne postanowienie umowy.
14.2. Żadne uprawnienia lub środki zaradcze przysługujące Spółce na mocy niniejszej Umowy nie uchybiają innym uprawnieniom lub środkom zaradczym przysługującym Spółce na mocy niniejszej Umowy lub z innego tytułu.
14.3. Uważa się, że postanowienia niniejszej Umowy, który właściwy organ uzna w całości lub części za nieważne, mogące zostać unieważnione, nieegzekwowalne lub bezzasadne nie mają w zakresie swojej nieważności, potencjalnej nieważności, nieegzekwowalności lub bezzasadności wpływu na inne postanowienia Umowy, a pozostałe postanowienia lub ich części pozostają bez zmian.
14.4. Nieegzekwowanie przez Spółkę w całości lub części któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się któregokolwiek z uprawnień przysługujących jej na mocy niniejszej Umowy.
14.5. Spółka może dokonać cesji wszystkich lub niektórych swoich uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, udzielić na nie licencji lub podzlecić ich wykonywanie bez zgody Kupującego.
14.6. Niniejsza Umowa wiąże osobiście Kupującego, który nie może dokonać cesji wszystkich lub niektórych swoich uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, udzielić na nie licencji lub podzlecić ich wykonywania bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
14.7. Zawarcie, interpretacja, ważność, wykonanie i wszelkie aspekty niniejszej Umowy podlegają prawu angielskiemu, a strony poddają się wyłącznej właściwości sądów angielskich.