Terms and Conditions - Hungarian

ÉRTÉKESÍTÉSI ALAPFELTÉTELEK ÉS ELŐÍRÁSOK

1. Értelmezés
1.1. A jelen szabályzatban a felsorolt kifejezések értelme a következő:-
“Vásárló” az a személy vagy cég, amely a terméket megrendeli a vállalattól;
“Vállalat” Sigma Grp Limited és bármelyik leányvállalata;
“Feltételek” a dokumnetumban előírt sztenderd értékesítési feltételek és előírások és bármilyen, a vásárló és a vállalat által elfogadott külön feltételek;
“Szerződés” bármilyen szerződés a vállalat és a vásárló között a termékek értékesítésére és vásárlására vonatkozóan;
“Szállítási hely” az a hely, amelyen a termékeket leszállítják a 4. feltétel alapján;
“Termékek és szolgáltatások” Bármilyen termék vagy szolgáltatás, amelyet a vállalat a vásárló rendelkezésére bocsát (beleértve ezek közül valamelyiket vagy ezek részeit).
1.2. A szerződésben szereplő címsorok csupán a hivatkozás megkönnyítésére szolgálnak, és nem érintik a dokumentum értelmezését.
2. Létrehozás és megalapítás
2.1. A 2.4 feltétel hatálya alá tartozó bármely módosítás szerint a Szerződés az alábbiakban meghatározott feltételekkel és minden más feltétel kizárásával (beleértve az olyan feltételeket, amelyeket a Vevő esetleg alkalmazni kívánna bármely megrendelési, visszaigazolási vagy hasonló dokumentum által) érvényes.
2.2. A vevő által minden árurendelést a vállalat a vevő általi ajánlatnak tekint, a szerződés feltételei által érintett áruk megvásárlására.
2.3. A vásárló megrendelésében található, elfogadott vagy a megrendeléshez mellékelt feltételek vagy hasonló dokumentumok nem része a jelen szerződésnek kizárólag azért, mert ebben szerződésben említésre kerülnek.
2.4. Minden eltérés az itt említett kikötésektől és feltételektől (ideértve a felek megállapodása szerinti különleges feltételeket) és a termékekre vontkozó bármilyen egyezség érvénytelen, ha nincs kifejezetten írásban megállapodva és aláírva a vállalat ügyvezető igazgatója vagy pénzügyi igazgatója által.
2.5. A termékek átvételével a vásárló elfogadja ezen feltételeket és kikötéseket.
2.6. A vásárlónak biztosítania kell, hogy a rendelés feltételei és bármilyen külön előírás teljességgel és pontosan vannak leszögezve.
2.7. Bármilyen árajánlat összeállításakor az alapelvnek tekintendő az a tény, hogy amíg a vállalat nem bocsát ki megrendelési visszajelzést a vásárló számára, addig semmiféle szerződés nem jöhet létre. Minden árajánlat a kiállítási dátumtól számított 30 napig érvényes, ha a vállalat nem vonja vissza a lejárati idő előtt.
2.8. A 4.7 kikötés alapján a vállalat által elfogadott rendelés nem érvényteleníthető a vásárló által, csak a vállalat írásos beleegyezése esetén és azzal a feltétellel, hogy a vásárló teljes egészében megtéríti a vállalat veszteségeit (beleértve az elmaradt haszont), költségeket, károkat, díjakat és a megrendelés érvénytelenítéséből származó vagy elszenvedett költségeket.
3. Leírás
3.1. A termékek leírásának meg kell felelnie a vállalat árajánlatában található adatoknak.
3.2. A vállalat által kibocsátott minden minta, ábra, leírás, előírás és a reklám és a vállalat termékkatalógusaiban, prospektusaiban, illetve weboldalain közzétett leírások és illusztrációk kizárólag azt a célt szolgálják, hogy hozzávetőleges képet nyújtsanak a termékekről. Nem részei a szerződésnek és nem értékesítési minták.
3.3. A vállalat módosíthatja mindazon termékek műszaki jellemzőit, a kialakítását, anyagát vagy kivitelezését, amelyeknek meg kell felelniük a vonatkozó biztonsági vagy egyéb jogi előírásoknak.
3.4. Nem minősülnek szerződésszegésnek, illetve nem vonnak maguk után semmiféle kötelezettséget a vállalat részéről a termékek műszaki jellemzőinek vagy kivitelezésének azon módosításai, amelyek a vállalat méltányos véleménye szerint nem befolyásolják hátrányosan a termékek használati célnak megfelelő alkalmasságát.
3.5. A beszerelési munkálatok elvégzése során a vásárlónak a megfelelő állapotban kell tartania a helyiségeket. A szerződés érvényességi periódusában a vásárlónak biztosítania kell az akadálytalan hozzáférést a helyiségekhez a vállalat és minden alvállalkozó számára, hogy a vállalat a munkát teljes folytonossággal végezhesse. A vásárlónak minden alkalommal a saját költségén biztosítania kell a szükséges vizet, elektromos áramot, megvilágítást és szükség esetén földelést. A vállalat sztenderd munkanapja minimum 12 óra, és minimum 12 nap a 14-ből. Bármilyen egyéb szükséges biztonsági berendezés biztosítása a vásárló felelőssége és a költség nem a vállalatot terheli.
4. Szállítás
4.1. A termékek szállítása gyártelepi átvétellel történik (Incoterms 2000).
4.2. Ha szállítási igény van, a 4.1 kikötés szerint a termékeket a vállalat a saját belátása szerint szállítja, kivéve, ha a vásárló a megrendelésben megadta a szerződéses fuvarozóval kötött megegyezés részleteit, amely értelemszerűen figyelembe veszi a termékek jellegét és egyéb fontos részleteket.
4.3. A fuvarozó a vásárló megbízottjának tekintendő, kivéve a módosított 1979 árukereskedelmi törvény 44., 45. és 46. cikkelyeiben ismertetett eseteket.
4.4. A termékek szállítása a vállalat megszokott munkaidejében történik.
4.5. A vállalat által meghatározott szállítási időpont csak hozzávetőleges és a pontos leszállítás nem követelhető. Ha nincs időpont megadva, a szállítás ésszerű időn belül történik.
4.6. A szerződés egyéb rendelkezései szerint a vállalat nem tehető felelőssé semmilyen, a termékek szállításának bármilyen késlekedése nyomán közvetlenül vagy közvetve bekövetkező veszteség (beleértve az elmaradt haszont), költségek, károk, díjak vagy kiadások esetén (akkor sem, ha a késést a vállalat gondatlansága okozta), kivéve, ha ez a késedelem meghaladja a 365 napot, amely esetben a vásárlónak jogában áll a szerződést megszűntetni vagy érvényteleníteni.
4.7. Ha a vásárló nem veszi át az árut, amikor az szállításra készen áll, illetve nem adja át az áruk időben történő leszállításához szükséges utasításokat, dokumentumokat, engedélyeket (kivéve, ha a vállalat hibája) az áruk esetén fellépő kockázat áthárul a vásárlóra (beleértve, korlátozás nélkül, a vállalat gondatlanságából fellépő károkat); az áruk leszállítottnak tekintendők és a vállalat (egyéb jogok megsértése nélkül):
4.7.1. tárolhatja az árukat, vagy megszervezheti azok tárolását a szállítás vagy értékesítés pillanatáig és az összes ezzel kapcsolatos költség és kiadás (beleértve, korlátozás nélkül a tárolást és biztosítást) a vásárlót terheli; és/vagy
4.7.2. A vásárló írásban történő értesítését követően, az adott körülmények között elvárható lehető legjobb áron eladhatja az árut és a különbséget a szerződésben feltüntetett árral szemben a vásárlónak kell kifizetnie.
4.8. Ha a vásárló megrendelésének elfogadását követően bármilyen, a vállalat által nem befolyásolt okból, a munka elvégzésében a vállalat késleltetve van, a munkaerő, illetve az anyagok – közvetlenül vagy közvetett módon az említett késedelemből származó – többletára hozzáadódik a szerződéses árhoz.
5. Sikertelen kézbesítés
5.1. A vállalat telephelyéről történő kiküldéskor jegyzett szállítmány mennyisége meggyőző bizonyítékként szolgál a vásárló által átvett mennyiségre nézve, kivéve, ha a vevő meggyőző bizonyítékot szolgáltat az ellenkezőjére nézve.
5.2. A vállalat nem tehető felelőssé sikertelen kézbesítésért (akkor sem, ha azt a vállalat gondatlansága okozta), kivéve, ha a vásárló írásban nyújt át figyelmeztetést a fuvarozónak (ha van) és a vállalatnak 30 napon belül attól az időponttól számítva, amikor az áruk normális körülmények között megérkeztek volna.
5.3. A vállalat felelőssége az árukért az áruk ésszerű időn belül történő kicserélésére korlátozódik, vagy jóváírási értesítés kibocsátása az időarányos szerződés árfolyamán az ilyen árukért kibocsátott számlákra vonatkozóan.
5.4. A fuvarozó szállítólevelén feltüntetett hivatalos átvételi aláírás nem jelent írásbeli értesítést sem a fuvarozó (adott esetben) sem a Társaság számára, a jelen szerződés feltételein belül.
6. Vis major
6.1. A vállalat nem tartozik felelősséggel a vásárlónak semmiféle módon, illetve nem sérti a szerződés előírásait (11. pont alapján) a vállalat jelen szerződésben leszögezett kötelezettségeinek késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztásának esetén, ha a késedelem vagy a nem teljesítés a vállalat által nem befolyásolt okból következik be.
6.2. A 6.1 pont általános érvényességének megésrtése nélkül a következő okok nevezhetők a vállalat által nem befolyásolt okoknak:
6.2.1. állami lépések, háború vagy háborús fenyegetés, nemzeti riadó, zendülés, polgári zavargás, szabotázs vagy katonai igénybevétel;
6.2.2. Természeti katasztrófa, tűz, robbanás, árvíz, járvány vagy baleset;
6.2.3. importálási és exportálási rendeletek vagy embargók;
6.2.4. munkaügyi viták, amelybe nem tartozik bele a a vállalat alkalmazottait érintő viták, vagy
6.2.5. a megfelelő anyag, üzemanyag, alkatrészek, gépek vagy a munkaerő beszerzésének akadályozása vagy késedelmes hozzáférés.
6.3. Ha a késedelem okozta vis maior esemény a vis maior esemény kezdetétől számítva több mint 3 hónapon át tart, a vállalat, illetve a vásárló, míg a vis maior esemény folytatódik, felbonthatja a jelen szerződést, írásbeli értesítést küldve a másik fél címére meghatározva a szerződésbontás időpontját, anélkül, hogy bármilyen felelősséggel terhelné a másik felet. Amint a felmondás hivatalosan átadásra került, ez a szerződés érvényét veszti az értesítésben megadott dátumon.
7. Kockázat/tulajdonjog
7.1. A leszállítással a terméket érintő sérülések vagy veszteségek kockázata a vásárlóra hárul.
7.2. A termékek tulajdonjoga nem száll át a vásárlóra addig, amíg a vállalathoz el nem jut a következőket érintő teljes összeg (készpénz vagy szabad tőke formájában):
7.2.1. az áruk; és
7.2.2. az összes többi olyan összeg, amely bármilyen okból a vállalatnak kifizetendő
7.2.3. Amíg a tulajdonjog a vásárlóra száll, a vásárlónak kötelessége:
7.2.4. az árukat bizalmi alapon megőrizni, mint a vállalat letéteményese;
7.2.5. nem károsítani, eltorzítani, vagy módosítani az áru vagy az áruval kapcsolatos bármilyen azonosító jelet vagy csomagolást;
7.2.6. az árukat megfelelő állapotban megőrizni, a vállalat nevében biztosítva az árut minden kockázattal szemben a teljes ár ellenében, a vállalat igényének megfelelően. Kérésre, a vásárlónak ki kell állítania a biztosítási kötvényt a vállalat számára; és
7.2.7. a 7.3.3 pontban említett biztosítási összegeket megőrizni a vállalat megbízottjaként, az összegeket nem összekeverni más bevételekkel, illetve nem elhelyezni egy mínuszban álló bankszámlára.
7.3. A vásárló a következő feltételekkel értékesítheti az árut mielőtt az a tulajdonjogába került:
7.3.1. bármilyen értékesítés a vásárló megszokott tevékenységén belül kell, hogy megtörténjen, teljes piaci áron, és a vásárlónak el kell számolnia a vállalat felé; és
7.3.2. minden ilyen típusú értékesítés a vállalat tulajdonának értékesítését jelenti a vásárló által és a vásárló főkötelezett szerepét tölti be az ügyletben.
7.4. Amennyiben a vállalat nem tudja megállapítani, hogy mely áru a saját áruja, úgy tekinti, hogy a vásárló a vállalat által a vásárlónak eladott összes árut értékesítette a vásárlónak kiszámlázott módon.
7.5. A vállalat feljogosult arra, hogy visszaszerezze az áruk értékét annak ellenére, hogy az áruk tulajdonjogát nem adta át.
7.6. A vásárló visszavonhatatlanul felhatalmazza a vállalatot, annak képviselőit és alkalmazottait, hogy bármikor beléphessenek azokba a helyiségekbe, ahol az áruk vannak vagy tárolhatók, ellenőrzés céljából, vagy, ha a vevő elveszti az áruk birtoklási jogát, az áruk visszaszerzése céljából.
8. Ár
8.1. A termékek értékét írásban kell meghatároznia a vállalatnak aa jelen szerződésben.
8.2. Az áruk értéke nem tartalmazza az ÁFÁ-t és semmiféle egyéb érvényes adót, amelyet a vásárlónak kell kifizetnie az áruk kifizetésekor.
8.3. A termékek árát gyártelepi alapon kell megadni, és amennyiben a szállítási pont más, mint a vállalat telephelye, a vásárlónak kötelessége kifizetni a vállalat számára a szállítás, csomagolás, berakodás, kirakodás és biztosítás díját a termék árának kifizetésével egyidőben.
8.4.
9. Fizetés
9.1. A vásárló számára az áru ellenében a vállalat bármikor számlát bocsáthat ki az átadást követően, illetve más, a vásárló és a vállalat által kijelölt időpontban.
9.2. A fizetési határidő betartása kötelező.
9.3. Az áruk kifizetésének határideje az árukért kibocsátott számla átvételétől számított 30 napon belül esedékes.
9.4. A kifizetés nem számít érvényesnek addig amíg a vállalat meg nem kapta a felszabadított összeget.
9.5. Szerződésbontás esetén minden előzetes rendelkezést felülírva a vállalat számára esedékes minden kifizetési kötelezettség azonnali hatállyal fizetendő.
9.6. A vásárló a jelen szerződésben előírt minden esedékes kifizetést végrehajt minden – akár beszámítási, viszontkereseti vagy más – levonás nélkül, kivéve, ha a vásárló jogerős bírósági végzéssel rendelkezik, amely alapján a vállalatnak ilyen jellegű levonással megegyező összeget kell kifizetnie a vásárló számára.
9.7. A vállalat a vásárló által végrehajtott bármilyen kifizetést a vállalat számára, az áruk kifizetéséhez hasonló módon, a vállalat belátása szerint irányoz elő, a vásárló előirányzásától függetlenül.
9.8. Ha a vásárló nem tesz eleget a szerződés alapján előírt fizetési kötelezettségének az esedékesség napján (az egyéb jogok és jogorvoslatok sértése nélkül), a vállalat kamatdíjat számolhat fel (döntés előtt és után egyaránt) a kifizetetlen összegre időről-időre a LIBOR alapkamatot 4 %-al meghaladó éves értékben, amíg a kifizetés teljes egészében megtörténik (a hónap egy részét teljes hónapként számolva kamatszámításnál).
10. Minőség
10.1. Amennyiben a vállalat nem a gyártó, a vállalat arra törekszik, hogy átadja a vásárlónak a kapott jótállást vagy garanciát.
10.2. A vállalat garantálja, hogy (a szerződés többi rendelkezése által szabályozva) leszállításkor és a szállítást követő egy 1 hónapon át az áruk megfelelő minőségűek, az 1979. módosított árukereskedelmi törvény értelmében.
10.3. A vállalat nem vonható felelősségre a jótállás megsértéséért a 10.2 szerint, kivéve, ha:
10.3.1. a vásárló írásban értesíti a vállalatot az esetleges hibáról, és a hiba a szállítás alatt következett be 30 napon belül a:
10.3.1.1. leszállítás dátumától (ha a hiba nyilvánvalóvá válik a vásárló számára ellenőrzés során); vagy
10.3.1.2. az időpont, amikor a vásárló felfedezte, vagy valószínüleg felfedezte a hibát (ha a hiba nem észlelhető a vásárló által ésszerű ellenőrzés során); és
10.3.2. a vállalat ésszerű lehetőséget kap az értesítés átvétele után az áruk megvizsgálására és a vásárló (ha a vállalat felkéri erre) visszaküldi az ilyen terméket a vállalathoz a vizsgálat végrehajtása céljából.
10.4. A vállalat nem vonható felelősségre a jótállás megsértéséért a 10.2 szerint, ha:
10.4.1. a hiba a vállalat tárolásra, telepítésre, üzembe helyezésre, használatra vagy karbantartásra, illetve (ha ilyenek nincsenek) a helyes kereskedelmi gyakorlat betartására vonatkozó szóbeli vagy írásbeli utasításainak be nem tartása miatt lépett fel.
10.4.2. a vásárló módosítja vagy javítást végez a terméken a vállalat írásos beleegyezése nélkül; vagy
10.4.3. a termékhiba a vásárló által biztosított vagy elfogadott ábra, terv vagy műszaki leírás hibás jellege miatt következik be.
10.5. Ha a vásárló érvényes panaszt tesz a Társaság ellen a termékek minőségének hiányosságára vonatkozóan, a vállalat a saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli az ilyen árukat (vagy a hibás részt), illetve megtéríti az ilyen termékek árát arányos szerződéses áron.
10.6. Ha a vállalat betartja a 10.5 feltételt nem tartozik további felelősséggel a jótállás megszegéséért a 10.2 pont szerint a termékek minőségére vonatkozóan.
10.7. Bármilyen kicserélt termék a vállalat tulajdonába tartozik, és bármilyen megjavított vagy kicserélt termék hasonló garanciát élvez az 1 hónap fennmaradó részében.
11. A felelősség korlátozása
11.1. A következő rendelkezések és a 10. pont rendelkezései meghatározzák a vállalat teljes felelősségét (ideértve az alkalmazottak, ügynökök és alvállalkozók által elkövetett hibákért vagy mulasztásokért vállalt felelősséget) a vásárló felé a következőképpen:
11.1.1. a jelen feltételek és kikötések bármilyen áthágása; és
11.1.2. mindenféle képviselet, nyilatkozat vagy kárt okozó cselekmény vagy mulasztás, beleértve a szerződés alatt fellépő vagy azzal kapcsolatos hanyagságot.
11.2. A törvényszabályok vagy a kereskedelmi jog (kivéve az 1979. árukereskedelmi módosított törvény 12. bekezdése) szerinti bármilyen garancia, feltétel és egyéb kikötés nem részei a szerződésnek.
11.3. A szerződés egyik pontja sem zárja ki vagy korlátozza a vállalat felelősségét a vállalat gondatlansága vagy szándékos megtévesztés miatt bekövetkező halálesetért vagy személyi sérülésért.
A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉT KÜLÖN FELHÍVJUK A 11.4 ÉS 11.5 PONTOK KIKÖTÉSEIRE
11.4. A 11.2 és a 11.3 pontok által szabályozott:
11.4.1. A Társaság teljes szerződéses felelőssége a szerződés teljesítésére vagy tervezett teljesítésére vonatkozó kártérítés (beleértve a hanyagságot vagy a jogi kötelezettségek megsértését), megtévesztés vagy hasonló esetben, 10.000 fontra korlátozódik; és
11.4.2. a vállalat nem vonható felelősségre semmiféle képviselet vagy hallgatólagos garancia, feltétel vagy egyéb kikötés alapján vagy bármely törvény alapján, illetve vagy a jelen szerződés kifejezett kikötései alapján közvetett vagy következményes veszteségért vagy károkért (akár az elmaradt haszon, üzleti veszteség, az üzleti hírnév rongálása vagy hasonló), költségekért, kiadásokért vagy egyéb (akár a vállalat, annak alkalmazottai, ügynökei vagy alvállalkozóinak hanyagságából bekövetkező) követelésekért, amelyek a szerződésből vagy azzal kapcsolatban lépnek fel.
11.4.3. A felek egyetértenek abban, hogy ez a feltétel ésszerű és a 10.000 fontos felelősségkorlátozás megfelel a jelen pontban meghatározott feltételeknek és kivételeknek.
11.5. A vásárló mentesíti a vállalatot bármilyen a szerződéshez kapcsolódó felelősségrevonás, eljárás, költségek, igények, kártérítés vagy követelés esetén, amely a vállalat ellen irányul, vagy a vállalatot fenyegeti harmadik fél részéről, kivéve, ha a vállalat a szerződés alapján felelősséggel tartozik a vásárló felé.
12. Szerződésbontás
12.1. A szerződés azonnal hatályát veszti a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén; a vásárló ellen csődeljárás indul vagy a vásárló bármilyen intézkedést tesz illetve megállapodást köt hitelezőivel, vagy más módon kezdeményezi a hatályban levő fizetésképtelen adósokra vonatkozó eljárásokat, vagy (vállalatként) találkozóra hívja a hitelezőket (akár formális, akár informális módon), vagy felszámolás alatt áll (függetlenül attól, önkéntes vagy kötelező), kivéve az önkéntes hitelfelszámolás csak újraépítés vagy a társulás céljából, vagy egy képviselőt, menedzsert, adminisztrátort vagy adminisztrációs képviselőt nevez ki a vállalkozás vagy annak bármely részének vezetésére, vagy a vásárló felszámolására bármelyik törvényszéken javaslatot fogadnak el, vagy petíciót nyújtanak be, illetve a vásárló fizetésképtelensége vagy esetleges fizetésképtelensége miatt bírósági felszámolási eljárás indul.
12.2. A szerződés azonnal hatályát veszti a vállalat általi írásos értesítés átadását követően a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén: a vásárló saját tulajdonán törvényes vagy méltányos behajtás végrehajtását engedélyezi vagy szenvedi el, illetve megtagadja a szerződésben, vagy a vállalat és a vásárló között kötött bármilyen más szerződésben előírt kötelezettségek vállalását vagy végrehajtását, illetve a vásárló képtelen kifizetni tartozásait a 1986 fizetésképtelenségről szóló törvény 123 bekezdése szerint, illetve a vásárló megszűnteti a kereskedelmi tevékenységét.
12.3. A vállalat 7. pontban összefoglalt jogai (de nem a vásárló jogai) érvényesek maradnak a vásárló és vállalat elsődleges kötelezettségei alól történő mentesítést követően a szerződés felbontása után.
12.4. A szerződés megszűnése nem érinti a vásárló és a vállalat által a szerződésbontás előtt vállalt kötelezettségeket és jogokat.
13. Kommunikáció
13.1. A szerződésre vonatkozó összes kommunikáció a felek között írásban kell, hogy megtörténjen és kézzel kell átadni, illetve ajánlott levélként vagy faxon elküldeni:-
13.1.1. (a vállalat felé történő kommunikáció esetén) a bejegyzett székhelyére vagy módosított címére, amint az a vállalat tudatja a vásárlóval; vagy
13.1.2. (a vásárló felé történő kommunikáció esetén) a címzett bejegyzett címére (ha vállalat) vagy (bármilyen más esetben) a szerződés mellékdokumentumain a vásárló által megadott címre, vagy bármilyen címre, amelyet a vásárló tudat a vállalattal.
13.2. A kommunikáció megtörténtnek tekinthető, ha:-
13.2.1. ha ajánlott levélként küldték el, 2 nappal (kivéve a szombatot és vasárnapot és a hivatalos ünnepeket) az elküldést követően (a postázás napja nem értendő bele);
13.2.2. kézi átadás esetén, az átadás napján;
13.2.3. ha faxon továbbítják egy munkanapon 16:00 előtt, a továbbítás időpontjában, egyébként a következő munkanapon.
13.3. A vállalatnak címzett kommunikációt az ügyvezető igazgató figyelmébe ajánlandó.
14. Általános adatok
14.1. A vásárló minden kötelezettségének teljesítése esetén a határidő betöltése kötelező.
14.2. A vállalat szerződésben foglalt jogai vagy jogorvoslatai nem sértik a vállalat egyéb, a jelen szerződésben vagy máshol leszögezett jogait vagy jogorvoslatait.
14.3. A szerződés bármely olyan rendelkezése, amelyet bármely illetékes hatóság érvénytelennek, semmissnek, megtámadhatónak, végrehajthatatlannak és ésszerűtlennek (teljesen vagy részben) nyílvánít, oszthatónak tekinthető az adott érvénytelen, semmis, megtámadható, végrehajthatatlan vagy ésszerűtlen pont tekintetében, és a szerződés egyéb rendelkezései illetve az adott rendelkezés fennmaradó részét nem érinti.
14.4. Ha a vállalat nem érvényesíti vagy részben érvényesíti a szerződés bármely rendelkezését, az nem értelmezhető a szerződésben foglalt jogokról való lemondásnak.
14.5. A vállalat a vásárló előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átruházhatja, átadhatja vagy alvállalkozóra érvényesítheti a jelen szerződésben foglalt összes vagy valamennyi jogait vagy kötelezettségeit.
14.6. A szerződés személyes a vásárló számára, ezért a vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a vásárló nem ruházhatja át, adhatja át vagy érvényesítheti az alvállalkozóra nézve a jelen szerződésben foglalt összes vagy valamennyi jogait vagy kötelezettségeit.
14.7. A szerződés összeállítása, megszerkesztése, teljesítése és érvényessége illetve bármilyen egyéb vonzata esetén az angol jog az irányadó, a felek elfogadják az angol bíróságok kizárólagos joghatóságát.