Terms and Conditions - Czech

HLAVNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY

1. Definice
1.1. V těchto prodejních podmínkách mají následující výrazy tento význam:
“kupující” osoba, osoby nebo společnost, jejichž objednávka zboží je přijata společností;
“společnost” Sigma Grp Limited a veškeré její dceřiné společnosti;
“podmínky” standardní prodejní podmínky uvedené v tomto dokumentu včetně veškerých zvláštních podmínek písemně dohodnutých mezi kupujícím a společností;
“smlouva” jakákoli smlouva na nákup a prodej zboží mezi společností a kupujícím;
“místo dodání” místo, kam má být dodáno zboží podle podmínky 4;
“zboží a služby” jakékoli zboží a služby, které má společnost poskytnout kupujícímu (včetně kohokoli z nich nebo jakékoli jeho části).
1.2. Názvy oddílů v těchto podmínkách jsou pouze pro přehlednost a nijak neovlivňují jejich interpretaci.
2. Založení a vznik
2.1. S výhradou jakékoli změny podle podmínky 2.4 se tato smlouva řídí těmito podmínkami uvedenými níže s vyloučením všech ostatních podmínek (včetně veškerých podmínek, které kupující zamýšlí uplatnit v rámci jakékoli objednávky, potvrzení objednávky nebo podobného dokumentu).
2.2. Veškeré objednávky zboží kupujícím od společnosti se považují za nabídku kupujícího koupit zboží podle těchto podmínek.
2.3. Podmínky schválené, doručené spolu s objednávkou, dodacími podmínkami nebo podobným dokumentem nebo v nich obsažené nejsou součástí této smlouvy jen proto, že je tento dokument zmíněn v této smlouvě.
2.4. Jakákoli změna těchto podmínek (včetně zvláštních podmínek dohodnutých stranami) a jakákoli prohlášení ohledně zboží nemají žádný vliv, pokud to není výslovně písemně dohodnuto a podepsáno generálním nebo finančním ředitelem společnosti.
2.5. Přijetí dodávky zboží se považuje za nevývratný důkaz přijetí těchto podmínek kupujícím.
2.6. Kupující musí zajistit, aby náležitosti jeho objednávky a jakákoli příslušná specifikace byly úplné a přesné.
2.7. Veškeré cenové nabídky jsou tvořeny za předpokladu, že smlouva vznikne před tím, než společnost odešle potvrzení objednávky kupujícímu. Jakákoli cenová nabídka je platná pouze po dobu 30 dnů od data vytvoření za předpokladu, že ji společnost nevezme zpět dříve.
2.8. S výhradou podmínky 4.7 nesmí být žádná objednávka, kterou společnost přijala, zrušena kupujícím s výjimkou případů, kdy společnost písemně souhlasí, a za podmínky, že kupující společnost plně odškodní za veškeré ztráty (včetně ušlého zisku), náklady, škody, poplatky a výdaje, kterými společnost utrpěla nebo jí vznikly jako výsledek takového zrušení.
3. Popis
3.1. Popis zboží musí odpovídat popisu v cenové nabídce společnosti.
3.2. Všechny vzorky, výkresy, dokumenty, specifikace a reklama vydané společností a veškeré popisy a vyobrazení obsažené v katalozích, brožurách nebo na internetových stránkách společnosti jsou vydávány pouze za účelem poskytnutí přibližné představy o zboží v nich popisovaném. Nejsou součástí smlouvy a nejedná se o prodej vzorků.
3.3. Společnost může provádět jakékoli změny ve specifikaci, designu, materiálech nebo povrchové úpravě zboží, které musí dodržovat jakékoli platné bezpečnostní nebo jiné zákonné požadavky.
3.4. Žádná změna ve specifikaci nebo designu jakéhokoli zboží, která, jak se společnost opodstatněně domnívá, nemá nepříznivý vliv na vhodnost zboží ke konkrétnímu účelu, ke kterému je společností dodáváno, nebude považována za porušení smlouvy a společnost nenese žádnou odpovědnost.
3.5. Po celé období provádění montáže v prostorách kupujícího musí kupující tyto prostory udržovat ve vyhovujícím stavu. V průběhu trvání smlouvy musí mít společnost a všichni subdodavatelé úplný volný přístup do prostor tak, aby společnosti byla zajištěna nepřetržitost práce po celou dobu. Kupující je povinen po celou dobu zajiš’tovat na své náklady přiměřené množství vody, elektrické energie, světla a, pokud je to nutné, uzemnění. Standardním pracovním dnem společnosti je minimálně 12 hodin a 12 dní během 14 dní. Veškeré nezbytné externí bezpečnostní požadavky budou poskytnuty kupujícím a bez jakýchkoli nákladů pro společnost.
4. Dodání
4.1. Dodání zboží proběhne ze závodu (“ex-works” v Incoterms 2000).
4.2. Pokud je přeprava požadována v souladu s podmínkou 4.1, zboží bude dodáno takovými prostředky, které společnost uzná za vhodné, s výjimkou případů, kdy kupující v objednávce specifikoval detaily smlouvy s přepravcem, kterou opodstatněně vyžaduje s ohledem na povahu zboží a další okolnosti případu.
4.3. Přepravce se považuje za zástupce kupujícího s výjimkou pro účely § 44, 45 a 46 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (Sale of Goods Act 1979), ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Dodání zboží proběhne během obvyklé pracovní doby společnosti.
4.5. Všechny termíny dodání zboží stanovené společností jsou pouze přibližné a nemohou se oznámením stát závaznými. Pokud není datum specifikováno, dodání proběhne v přiměřené lhůtě.
4.6. S výhradou jiných ustanovení těchto podmínek nebude společnost odpovědná za jakékoli ztráty (včetně ušlého zisku), náklady, škody, poplatky a výdaje způsobené přímo nebo nepřímo jakýmkoli prodlením při dodání zboží (i když bylo způsobeno nedbalostí společnosti), a pokud prodlení nepřekročí 365 dní, neopravňuje kupujícího smlouvu ukončit nebo od ní odstoupit.
4.7. Pokud kupující nepřevezme jakoukoli dodávku zboží, když je zboží připraveno k dodání, nebo neposkytne veškeré návody, dokumenty, licence nebo povolení nutné k tomu, aby zboží bylo dodáno včas (s výjimkou případů, kdy je to chyba společnosti), riziko přechází na kupujícího (včetně rizika ztráty nebo škody způsobených nedbalostí společnosti, a to bez omezení); zboží bude považováno za doručené a společnost může (aniž jsou dotčena její jiná práva):
4.7.1. uskladnit nebo zajistit uskladnění zboží až do skutečného dodání nebo prodeje a účtovat kupujícímu veškeré související náklady a výdaje (včetně skladování a pojištění, a to bez omezení); a/nebo
4.7.2. na základě písemného oznámení kupujícímu jakékoli zboží prodat za nejlepší cenu reálně dosažitelnou za daných okolností a účtovat kupujícímu schodek, pokud je cena nižší než cena stanovená ve smlouvě.
4.8. Pokud bychom z nějakého nepředvídatelného důvodu nebo příčiny vzniklé po datu přijetí objednávky kupujícího byli v prodlení s dokončením díla, jakékoli navýšení ceny práce nebo materiálů, které je přímým či nepřímým důsledkem tohoto prodlení, navýší cenu stanovenou ve smlouvě.
5. Nedodání
5.1. Množství u každé zásilky zboží, tak jak je zaznamenáno při odesílání z místa podnikání společnosti, je nevývratným důkazem množství přijatého kupujícím při dodání, pokud kupující neprokáže opak.
5.2. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nedodání zboží (i když bylo způsobeno nedbalostí společnosti), pokud tuto skutečnost kupující písemně neoznámí přepravci (kde to je na místě) a společnosti do 30 dnů ode dne, kdy by zboží bylo za normálního běhu událostí doručeno.
5.3. Jakákoli odpovědnost společnosti za zboží je omezena na náhradu zboží v přiměřené lhůtě nebo vydání dobropisu poměrnou sazbou proti faktuře vystavené za takové zboží.
5.4. Potvrzení kvalifikovaného přijetí na dodacím listu přepravce není písemným oznámením dopravci (kde je to na místě) nebo společnosti pro účely těchto podmínek.
6. Vyšší moc
6.1. Společnost není žádným způsobem odpovědná za škody ani nesmí být považována za porušitele smlouvy (s výhradou podmínky 11) v důsledku jakéhokoli prodlení v plnění nebo neplnění jakýchkoli závazků společnosti vyplývajících z této smlouvy, pokud prodlení nebo neplnění bylo způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi.
6.2. Aniž by byla dotčena všeobecnost podmínky 6.1, za důvody způsobené nepředvídatelnými okolnostmi se považují následující:
6.2.1. vládní akce, válka nebo hrozba války, stav státní nouze, povstání, občanské nepokoje, sabotáž nebo rekvizice;
6.2.2. vyšší moc, požár, výbuch, povodeň, epidemie nebo nehoda;
6.2.3. omezení dovozu či vývozu nebo embarga;
6.2.4. pracovní spory kromě sporů týkajících se pracovní síly společnosti; nebo
6.2.5. neschopnost získat dostačující nebo vhodný materiál, pohonné hmoty, díly, stroje nebo práci nebo prodlení při jejich získávání.
6.3. Pokud prodlení způsobené vyšší silou nepřetržitě trvá 3 měsíc ode dne, kdy událost způsobená vyšší mocí začala, společnost i kupující mohou, pokud událost způsobená vyšší mocí nadále trvá, ukončit tuto smlouvu na základě písemného oznámení druhé straně s určením data ukončení platnosti, aniž by vznikl druhé straně jakýkoli závazek. Oznámení o ukončení je platné, pouze pokud smlouva skončí dnem ukončení stanoveným v oznámení.
7. Rizika/vlastnictví
7.1. Riziko poškození nebo ztráty přechází na kupujícího okamžikem doručení.
7.2. Vlastnictví zboží nepřejde na kupujícího, dokud společnost v plném rozsahu (v hotovosti nebo zúčtovanými finančními prostředky) neobdrží všechny dlužné částky, pokud jde o:
7.2.1. zboží; a
7.2.2. všechny ostatní částky, které z jakéhokoli důvodu jsou nebo se stanou splatnými společnosti kupujícím.
7.2.3. Až do okamžiku přechodu vlastnictví zboží na kupujícího je kupující povinen:
7.2.4. ponechat si zboží na základě svěření jako opatrovník společnosti;
7.2.5. neničit, neznehodnocovat a nezakrývat jakékoli identifikační známky nebo balení na zboží nebo se k němu vztahující;
7.2.6. udržovat zboží v dobrém stavu, pojištěné na jeho plnou cenu na náklady společnosti proti všem rizikům za účelem přiměřeného uspokojení potřeb společnosti. na žádost předloží kupující společnosti pojistnou smlouvu; a
7.2.7. držet výnosy z pojištění podle podmínky 7.3.3 ve správě, nesměšovat je s žádnými dalšími penězi a neukládat je na přečerpaný bankovní účet.
7.3. Kupující může dále prodávat zboží, aniž by na něho přešlo vlastnictví, pouze za těchto podmínek:
7.3.1. prodej se uskuteční v rámci běžného podnikání kupujícího za plnou tržní cenu a kupující to společnosti vykáže odpovídajícím způsobem; a
7.3.2. veškeré takové prodeje vlastnictví společnosti jsou na vlastní účet kupujícího a kupující jedná při takovém prodeji jako majitel.
7.4. V případě, že společnost není schopna určit, zda nějaké zboží je zbožím ve smyslu těchto podmínek, předpokládá se, že kupující prodal veškeré zboží tohoto druhu prodané společností kupujícímu v pořadí, v jakém bylo kupujícímu fakturováno.
7.5. Společnost má právo na vrácení platby za zboží bez ohledu na to, že vlastnictví žádného zboží nepřešlo ze společnosti.
7.6. Kupující uděluje společnosti, jejím zástupcům a zaměstnancům neodvolatelné právo kdykoli vstupovat do všech prostor, kde zboží je nebo by mohlo být uloženo, aby je mohli prohlédnout, nebo, pokud právo kupujícího k vlastnictví zaniklo, zboží získat zpět.
8. Cena
8.1. Cena zboží musí být písemně uvedena Společností v tétoSmlouvě.
8.2. Cena zboží neobsahuje daň z přidané hodnoty ani jakoukoli jinou použitelnou daň, kterou je kupující povinen zaplatit navíc, když má zaplatit za zboží.
8.3. Cena za zboží je uvedena na základě ex-works, a pokud je místo dodání jiné než prostory společnosti, kupující je vedle částky za zboží povinen zaplatit společnosti také poplatky za přepravu, balení, nákládání, vykládání a pojištění.
8.4.
9. Platba
9.1. Společnost může kupujícímu fakturovat zboží kdykoli po okamžiku dodání nebo kdykoli jindy, pokud tak bylo dohodnuto mezi kupujícím a společností.
9.2. Platební lhůta je závazná.
9.3. Platba za zboží je splatná 30. dne po obdržení faktury za zboží.
9.4. Žádná platba se nepovažuje za přijatou, dokud společnost neobdrží vyúčtované finanční prostředky.
9.5. Všechny platby splatné společnosti podle této smlouvy jsou splatné ihned po ukončení této smlouvy bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení.
9.6. Kupující je povinen provést všechny platby splatné podle této smlouvy bez jakékoli srážky, ať už prostřednictvím kompenzace vzájemných pohledávek, protinárokem nebo jinak, pokud kupující nemá platný soudní příkaz na částku této srážce odpovídající, která má být kupujícímu společností zaplacena.
9.7. Společnost může v případě jakékoli jiné platby provedené kupujícím společnosti určit tuto platbu jako platbu za zboží, když to společnost uzná za vhodné, bez ohledu na určení, které zamýšlel kupující.
9.8. Pokud kupující neprovede jakoukoli platbu podle této smlouvy do dne splatnosti, společnost (aniž jsou dotčena její další práva a právní prostředky) může kupujícímu účtovat z nesplacené částky úroky (před rozhodnutím i po něm) s roční sazbou 4 % nad základní sazbou LIBOR, dokud platba nebude plně uhrazena (pro účely výpočtu úroku se část měsíce považuje za celý měsíc).
10. Jakost
10.1. V případě, že společnost není výrobcem zboží, vyvine úsilí, aby převedla na kupujícího užitek jakékoli záruky nebo ručení společnosti poskytnuté.
10.2. Společnost zaručuje, že (s výhradou dalších ustanovení těchto podmínek) při dodání a po dobu 1 měsíce od dodání bude zboží uspokojivé jakosti ve smyslu zákona o prodeji zboží z roku 1979, ve znění pozdějších předpisů.
10.3. Společnost nenese odpovědnost za porušení záruky podle podmínky 10.2 s výjimkou případů, kdy:
10.3.1. kupující písemně oznámí vadu společnosti a, pokud je vada důsledkem škody vzniklé během přepravy, přepravci do 30 dnů od:
10.3.1.1. data dodání (je-li vada kupujícímu patrná při zevrubné prohlídce); nebo
10.3.1.2. data, kdy se kupující o vadě dozvěděl nebo měl dozvědět (není-li vada kupujícímu patrná při zevrubné prohlídce); a
10.3.2. společnosti je dána po obdržení oznámení adekvátní příležitost toto zboží přezkoumat a kupující (pokud je o to požádán společností) zboží vrátí společnosti, aby přezkum mohl proběhnout tam.
10.4. Společnost nenese odpovědnost za porušení záruky podle podmínky 10.2, pokud:
10.4.1. je vada důsledkem toho, že kupující neuposlechl ústních nebo písemných pokynů společnosti týkajících se skladování, montáže, uvedení do provozu, užívání nebo udržby zboží nebo (pokud žádné není) nejednal v souladu s dobrou obchodní praxí; nebo
10.4.2. kupující toto zboží změní nebo opraví bez písemného souhlasu společnosti; nebo
10.4.3. vada zboží vznikla vadou jakéhokoli nákresu, designu nebo specifikace dodaných dodavatelem nebo jím schválených.
10.5. Pokud kupující uplatňuje vůči společnosti platný nárok založený na vadě jakosti zboží, společnost takové zboží (nebo jeho vadnou část) podle svého uvážení opraví nebo vymění nebo vrátí cenu zboží poměrnou sazbou.
10.6. Pokud společnost splňuje podmínku 10.5, nenese žádnou další odpovědnost za porušení záruky podle podmínky 10.2, co se týče jakosti zboží.
10.7. Veškeré vyměněné zboží patří společnosti a veškeré opravené nebo vyměněné zboží bude mít záruku podle těchto podmínek po zbývající část měsíční lhůty.
11. Omezení odpovědnosti
11.1. Následující ustanovení a ustanovení podmínky 10 stanoví plnou odpovědnost společnosti (včetně veškeré odpovědnosti za jednání nebo opomenutí jejích zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů) kupujícímu, pokud jde o:
11.1.1. jakékoli porušení těchto podmínek; a
11.1.2. jakékoli prohlášení, oznámení, deliktní jednání nebo opomenutí včetně nedbalosti vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní.
11.2. Všechny záruky, podmínky a další náležitosti vyplývající z psaného nebo obyčejového práva (s výjimkou podmínek vyplývajících z § 12 zákona o prodeji zboží z roku 1979, ve znění pozdějších předpisů), jsou ze smlouvy vyloučeny.
11.3. Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědost společnosti za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí nebo záměrným zkreslováním skutečnosti společností.
KUPUJÍCÍHO UPOZORŇUJEME PŘEDEVŠÍM NA USTANOVENÍ PODMÍNEK 11.4 A 11.5
11.4. S výhradou podmínek 11.2 a 11.3:
11.4.1. Celková odpovědnost společnosti na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), uvedení v omyl nebo jinak, která vznikla v souvislosti s plněním nebo zamýšleným plněním této smlouvy, je omezena na 10 000 £; a
11.4.2. společnost není vůči kupujícímu odpovědná z důvodu jakýchkoli prohlášení nebo mlčky předpokládané záruky, podmínky nebo jiné náležitosti nebo povinnosti ze zákona nebo na základě výslovného znění této smlouvy za nepřímé nebo následné ztráty nebo škodu (ať už ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti, poškození pověsti nebo jinak), náklady, výdaje nebo jiné nároky na jakoukoli následnou kompenzaci (ať už způsobenou nedbalostí společnosti, jejích zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů) vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní.
11.4.3. Strany se dohodly, že tato podmínka je přiměřená a že částka 10 000 £ je založena na rozsahu, vyloučení a omezení odpovědnosti v této podmínce.
11.5. Kupující odškodní společnost za veškerou odpovědnost, jednání, řízení, náklady, nároky, škody nebo požadavky jakkoli spojené s touto smlouvou, které budou použity, nebo bude vyhrožováno, že budou použity, proti společnosti třetí stranou, s výjimkou rozsahu, do něhož je společnosti odpovědná kupujícímu v souladu s těmito podmínkami.
12. Ukončení
12.1. Smlouva bude ukončena okamžitě, pokud nastane jedna nebo více následujících událostí; na kupujícího je vyhlášen konkurs nebo provádí ujednání nebo vyrovnání s věřiteli nebo jinak využívá platného zákona k úlevám dlužníků v platební neschopnosti nebo (pokud je právnickou osobou) svolává schůzi věřitelů (ať už formální či neformální) nebo vstoupí do likvidace (ať už dobrovolné či nedobrovolné) s výjimkou dobrovolné likvidace za účelem reorganizace nebo sloučení nebo je jeho podniku či jeho části určen likvidátor, hospodář, konkurzní správce nebo restrukturalizační správce nebo je přijato usnesení nebo jakémukoli soudu předložen návrh na prohlášení úpadku kupujícího nebo na uvalení nucené správy na kupujícího nebo je zahájeno jakékoli řízení ve věci platební neschopnosti nebo možné platební neschopnosti kupujícího.
12.2. Smlouva okamžitě zanikne doručením písemné výpovědi společností nebo kupujícím, pokud nastane jedna nebo více následujících události; kupující utrpí nebo připustí jakoukoli exekuci, ať už soudní nebo vztahující se k právu ekvity, uvalenou na jeho majetek nebo vedenou proti němu, nebo nedodržuje a nevykonává svoje závazky nebo povinnosti vyplývající z tého smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy mezi společností a kupujícím nebo není schopen splácet své dluhy ve smyslu § 123 insolvenčního zákona z roku 1986 (Insolvency Act 1986) nebo kupující ukončí svou činnost.
12.3. Práva společnosti obsažená v podmínce 7 (ne však práva kupujícího) trvají i po splnění primárních závazků podle této smlouvy, které kupujícímu i společnosti vyplynuly z jejího ukončení.
12.4. Ukončením smlouvy vzniklým jakýmkoli způsobem nejsou dotčeny práva a povinnosti kupujícího ani společnosti, které vznikly před ukončením.
13. Sdělování
13.1. Veškerá sdělení mezi stranami týkající se této smlouvy musí být písemná a doručená osobně nebo zaslaná doporučeně nebo zaslaná faxem:
13.1.1. (v případě sdělení pro společnost) na adresu jejího sídla nebo takovou změněnou adresu oznámenou společností kupujícímu; nebo
13.1.2. (v případě sdělení pro kupujícího) na adresu sídla adresáta (pokud to je společnost) nebo (ve všech ostatních případech) na jakoukoli adresu, kterou kupující uvedl v dokumentu, který je součástí této smlouvy, nebo takovou jinou adresu, kterou kupující společnosti sdělil.
13.2. Sdělení se považují za doručená:
13.2.1. pokud byla odeslána doporučeně, za 2 dny (kromě sobot, nedělí, bankovních a státních svátků) po odeslání (nepočítaje den odeslání);
13.2.2. pokud byla doručena osobně, dnem doručení;
13.2.3. časem odeslání, pokud byla zaslána faxem v pracovní den před 16 h, a jinak následující pracovní den.
13.3. Sdělení určená společnosti musí být označena k pozornosti generálního ředitele.
14. Obecné
14.1. Lhůta pro plnění všech závazků kupujícího je závazná.
14.2. Žádným právem nebo právním prostředkem společnosti vyplývajícím z této smlouvy není dotčeno jiné právo nebo právní prostředek společnosti, ať už vyplývá z této smlouvy či ne.
14.3. Veškerá ustanovení této smlouvy, která budou příslušným orgánem prohlášena za neplatná, absolutně neplatná, relativně neplatná, nevymahatelná nebo nepřiměřená (zcela nebo zčásti) budou v rozsahu neplatnosti, absolutní neplatnosti, relativní neplatnosti, nevymahatelnosti nebo nepřiměřenosti považována za oddělitelná a další ustanovení této smlouvy a zbývající část těchto ustanovení nebudou dotčeny.
14.4. Neschopnost společnosti vymáhat nebo částečně vymáhat jakékoli ustanovení této smlouvy nebude vykládáno jako zřeknutí se jejích práv podle této smlouvy.
14.5. Společnost může postoupit, licencovat nebo převést všechna práva nebo závazky nebo jejich část podle této smlouvy bez souhlasu kupujícího.
14.6. Tato smlouva je vázána na kupujícího, který nemůže postoupit, licencovat nebo převést všechna práva nebo závazky nebo jejich část podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti.
14.7. Vytvoření, interpretace, výkon, platnost a všechny aspekty této smlouvy se řídí anglickým právem a strany se podvolují výlučné jurisdikci anglických soudů.